Sijoitustrendit kesällä 2023

Sijoitusmaailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Taloustilanteen jatkuessa epävarmana ympäri maailmaa on keskityttävä yhä enemmän pitkän aikavälin investointeihin, jotka tuovat vakautta tällaisina aikoina. Sijoittajien voikin olla hyvä harkita tulevana kesänä sijoittamista rahoitusvälineisiin, kuten joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin, joilla on vahva tuotto ja alhainen riskiprofiili.

Osakemarkkinoilla volatiliteetti on jo lisääntynyt viime kuukausina, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan myös kesällä 2023. Lisäksi automaation ja tekoälyn teknologinen kehitys avaa uusia investointiväyliä.

Kestävän kehityksen sijoitukset

Ympäristötietoisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä yhä useammalle sijoittajalle, ja ne tulevat olemaan tulevan kesän tärkeimpiä trendejä. Kestävään kehitykseen sijoittamisesta puhuttaessa tarkoitetaan sijoittamista sellaisiin yrityksiin, jotka pyrkivät toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat ja jotka ovat sitoutuneet vastuullisuuteen. Tällainen sijoittaminen voidaan määritellä sijoitusstrategiaksi, jossa yhdistyvät paitsi taloudelliset tavoitteet, myös mainitut ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.

Uusiutuva energia ja vaihtoehtoiset polttoaineet ovat puhuttaneet paljon viime aikoina. Matkailualan palautuessa myös lentoliikenne on lisääntynyt. OneWorld-allianssiin kuuluva Finnair on sitoutunut käyttämään uusiutuvia lentopolttoainetta yhä enemmän osana pyrkimystään vähentää lentoliikenteen ympäristövaikutuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Vuosi 2023 on alkanut Finnairin osakkeella positiivisissa merkeissä. Vaikka kurssikehitystä on vaikea ennustaa, Finnair osake ennuste osoittaa yhä noususuhdanteiseen suuntaan vaikeiden viime vuosien jälkeen. Ja koska Finnair on sitoutunut lisäämään uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä, se on ollut myös yksi tekijä, joka on vaikuttanut lentoyhtiön arvostukseen positiivisesti. Kestävän kehityksen trendit ja ympäristöystävällisyyden merkitys ovat yleisesti ottaen kasvava trendi sijoitusmarkkinoilla, ja Finnairin tavoin uusiutuvien polttoaineiden käyttö voi parantaa yhtiön sijoitusprofiilia sijoittajien silmissä.

Teknologian monet mahdollisuudet

Teknologialla on merkittävä rooli tulevaisuuden osakemarkkinoilla, sillä se mahdollistaa uusia innovaatioita, tuottavuuden kasvua ja uusia sijoitusmahdollisuuksia. Teknologiaan sijoittaminen on yksi tulevan kesän trendeistä! Teknologia-alan yritykset ovat luoneet uusia liiketoimintamalleja, kuten pilvipalveluja, digitaalisia maksupalveluja ja tekoälypohjaisia tuotteita ja palveluita. Suomessa on paljon alan osaamista, ja lukuisat kotimaiset teknologia-alan yritykset ovat niittäneet mainetta maailmalla.

Teknologiayritysten kasvupotentiaali on yleensä suuri, mutta tulee muistaa, että ne ovat myös alttiita markkinoiden nopeille muutoksille, kilpailulle ja uusien teknologioiden kehittymiselle. Tämän vuoksi teknologiayrityksiin sijoittamista pidetään yleisesti ottaen korkean riskin sijoituksena. Vaihtoehtoinen tapa sijoittaa teknologiayrityksiin on valita sijoitusrahasto tai ETF, joka keskittyy teknologia-alan yrityksiin. Tällä tavoin sijoittaja voi hajauttaa riskiä usean eri teknologiayrityksen välillä.

Kiinteistöt ja korot kiinnostavat sijoittajia

Sijoittajien voisi olla myös hyvä harkita nykyisen korkotason hyödyntämistä ja etsiä tapoja kasvattaa tuottojaan vaihtoehtoisten sijoitusten, kuten kiinteistöjen, hyödykkeiden ja metsän avulla. Nämä vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisiä markkinoita korkeampia tuottoja, mutta ne edellyttävät suurempaa riskinhallintaa.

Kiinteistöihin sijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista, joka tarjoaa mahdollisuuden saada vakaita tuloja ja tuottoa pitkällä aikavälillä. Kiinteistösijoittaminen voi olla houkuttelevaa monista syistä, kuten vuokratulojen, arvonnousun ja verotuksellisten etujen vuoksi. Kiinteistösijoituksen tuotto voi tulla vuokratuloista tai kiinteistön arvonnoususta. Vuokratulojen tuotto riippuu tosin useista tekijöistä, kuten vuokrattavan kiinteistön sijainnista, kunnosta, vuokrausasteesta, vuokratasosta ja kustannuksista.

Arvonnousua puolestaan voi syntyä esimerkiksi alueen kehityksestä, kysynnän kasvusta, inflaatiosta tai markkinoiden suhdanteista. Kiinteistösijoittamisessa on myös mahdollisuus käyttää vipuvaikutusta eli ottaa lainaa kiinteistökaupan rahoittamiseksi. Tämä voi kasvattaa sijoittajan tuottoa, mutta samalla lisätä myös riskejä.

Korkotason merkittävä muutos on herättänyt kiinnostuksen sijoittajien keskuudessa velkakirjoja kohtaan, kuten valtion joukkolainoihin, yrityslainoihin tai muihin velkapapereihin, joissa sijoittaja saa koron sijoituspääomalleen. Korkoon sijoittaminen voi olla houkutteleva sijoitusmuoto niille sijoittajille, jotka etsivät turvallisia sijoituskohteita ja haluavat minimoida sijoitusriskit.

Metsä ja kulta pitävät pintansa haastavina aikoina

Kultaan sijoittaminen voi olla houkutteleva vaihtoehto epävarmoina aikoina, sillä kultaa on perinteisesti pidetty turvallisena sijoituskohteena. Kullan arvon on usein osoitettu vastaavan talouden epävakauteen ja inflaatioon liittyviin haasteisiin. Kullan hinta voi myös nousta, kun maailmantalouden epävarmuus lisääntyy tai kun osakemarkkinat ovat laskussa. Kullan houkuttelevuus sijoituskohteena johtuu sen ominaisuuksista. Kulta on helposti säilytettävissä, se ei ruostu, eikä sen arvo vähene ajan myötä. Kullan kysyntä on myös perinteisesti ollut korkealla tärkeimpien markkinoiden keskuudessa.

Metsätalous on puolestaan yksi maailman vanhimmista ja kestävimmistä toimialoista. Metsän arvo perustuu sen luonnonvarojen, kuten puun, maaperän ja veden kestävään käyttöön. Metsä on myös uusiutuva luonnonvara, joka kasvaa jatkuvasti ja voi näin ollen tarjota pitkäaikaista tuottoa sijoittajille. Metsään sijoittaminen voi olla myös hyvä tapa hajauttaa sijoituksia, sillä metsän arvo ei ole suoraan sidoksissa muihin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin tai kiinteistöihin. Metsäomaisuuden arvo ei myöskään yleensä heilu yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi osakkeiden arvo.