Sijoittamisen alkeet: mistä uusi sijoittaja voi lähteä liikkeelle?

Uusi sijoittaja voi aloittaa matkansa monin eri tavoin. Aluksi on hyvä ymmärtää sijoittamisen perusteet ja eri markkinoiden toiminta. Kannattaa ymmärtää osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, kiinteistöjen, hyödykkeiden ja muiden saatavilla olevien omaisuusluokkien ero. Tällaisia sijoitustyyppejä koskevan tutkimuksen tekeminen voi auttaa sijoittajaa määrittelemään, mitkä sijoitukset voisivat sopia hänelle hänen omien tavoitteidensa ja riskinsietokykynsä perusteella.

Omien tavoitteiden huomioiminen

Monella ihmisellä sijoittaminen lähtee siitä, että uskoo jonkin yrityksen tulevaisuuteen. Esimerkiksi 1990-luvulla monet suomalaiset sijoittivat Nokiaan, koska uskoivat sen teknologian mullistavan maailmaa. Nokian osake kasvoikin melkoisella vauhdilla noin 40 euroon. Sittemmin Nokian osakkeen arvo romahti jyrkästi ja viime vuosina on vakiinnuttanut aseman noin 4 eurossa.

Tärkeä vaihe sijoitussalkun rakentamisessa on tavoitteiden asettaminen. Ennen kuin sijoituksia tehdään, on viisasta luoda sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet, jotka toimivat etenemissuunnitelmana. Näihin tulisi sisältyä tuotto-odotukset, riskinsietokyky, aikahorisontti (kuinka paljon aikaa on halutun tuoton saavuttamiseen), likviditeettitarpeet ja muut tärkeät tekijät.

Osa sijoittajista sijoittaa pitkällä aikavälillä, kun taas osa tekee jopa niin sanottua päiväkauppaa.  Oman sijoitustyylin määrittäminen voi auttaa määrittämään oikeat omaisuusluokat ja strategiat. Tässä voi auttaa myös pankit, jotka voivat auttaa sinua tekemään esimerkiksi ensimmäiset osakesijoitukset.

Mahdollisten sijoituskohteiden tutkiminen

Mahdollisten sijoituskohteiden huolellinen tutkiminen on tärkeä vaihe. Sijoittajien olisi hankittava mahdollisimman paljon tietoa tietystä sijoituskohteesta, ennen kuin he sitoutuvat rahoihinsa. Heidän olisi tutkittava sen saavutuksia, verrattava sitä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, tarkasteltava sen palkkioita ja kuluja, pyydettävä neuvoja alakohtaisilta asiantuntijoilta ja kiinnitettävä huomiota makrotaloudellisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuottoon.

Hajauttaminen on avainasemassa sijoitussalkun riskien vähentämisessä. Sijoittaminen useisiin omaisuusluokkiin ja sektoreihin auttaa suojautumaan tappioilta markkinoiden laskusuhdanteiden aikana, sillä taloudelliset olosuhteet ja muut ulkoiset tekijät vaikuttavat eri tavoin erityyppisiin omaisuuseriin. On myös tärkeää seurata taloudellista ympäristöä, koska sillä voi olla suora vaikutus investointeihin.

Sijoitusriskien hallinta

Sijoittamiseen liittyy riskejä, mutta se ei tarkoita, että sijoittamista pitäisi välttää kokonaan. Kaikkiin sijoituksiin liittyy jonkinasteisia riskejä, ja on tärkeää ymmärtää, miten sijoitusten hallinnoija hallitsee näitä riskejä. Hyvä strategia on hajauttaa eri omaisuusluokkiin ja markkinoihin – jos siis jokin omaisuusluokka tai markkina menestyy huonosti, salkun muut omistukset voivat silti kompensoida mahdolliset tappiot.

Sijoittamisen yhteydessä on myös tärkeää ottaa huomioon verovaikutukset, sillä ne vaikuttavat tuottoon. Kannattaa myös pysyä ajan tasalla rahoitusalan sääntelyn muutoksista, sillä myös ne voivat vaikuttavat tuottoihin.

Sijoittamiseen liittyy myös kustannuksia, joten on tärkeää vertailla eri vaihtoehtoja ennen päätöksen tekemistä. Palkkiot voivat vaihdella eri palveluntarjoajien välillä ja jopa saman palveluntarjoajan tarjoamien eri tuotteiden välillä. Kun tiedetään, mitä nämä maksut ovat – kuten hallinnointikulut, tilinhoitomaksut, välityspalkkiot tai transaktiopalkkiot – sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ennen sijoittamista.

On myös tärkeää huomata, että monipuolisetkaan sijoitukset eivät suojaa tappioilta. Moniin sijoituksiin liittyy huomattava tappioriski, joka johtuu markkinoiden epävakaudesta ja muista arvopaperisijoittamiseen liittyvistä riskeistä.